Tag: ຂົວຂາດ

July 8, 2020 0

ວັນທີ 8/7/2020 ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມ ທາງໄປເວີນຄຳ ຂາດລະເດີພີ່ນ້ອງ…ຫາກບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນໃຫ້ຫລີກເວັ້ນການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ

By admin

ເວລາປະມານ9 ໂມງ ວັນທີ 8/7/2020 ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມ ທາງໄປເວີນຄຳ ເຂດທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບ່ອນທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຫລາຍຄັ້ງ ຍ້ອນຝົນຕົກ ນໍ້າຂຶ້ນສູງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໄດ້ຂາດ. ປັດຈຸັບນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຈຂ້ອງກຳລັງເລັ່ງເຂົ້າແກ້ໄຂ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊໍ້ເວລາດົນສົມຄວນ; ດັ່ງນັ້ນຫາກບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນຄວນຫີກເວັ້ນການສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ. ພາບທີ1 ພາບທີ2 ພາບທີ3 ພາບທີ4 ພາບທີ5…