ແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 4 ທ່ານທາງການແລ້ວ

ແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 4 ທ່ານທາງການແລ້ວ

June 17, 2020 0 By admin

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ດັ່ງມີລາຍຊື່ ຕໍ່ໄປນີ້:
1) ທ່ານ ຄໍາເພັງ ທິນນະກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງີນ ເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ,
2) ທ່ານ ເຄນ ເທບວົງສາ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ,

3) ທ່ານ ຄູນ ບົວແພງພັນ ວ່າການຫົວໜ້າຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ ເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ
4) ທ່ານ ຟອງປະສິດ ເພັດສີສຸກ ວ່າການຫົວໜ້າຝ່າຍເຕັກນິກ ເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ.
ຊົມເຊີຍ
ລາຍລະອຽດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ