ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

October 13, 2020 0 By admin

ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມບົດບັນ ທຶກການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກັບຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຮ່ວມລົງນາມໃນເອກະສານມີຂຶ້ນລະ ຫວ່າງທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ຊາມົນຕີ ອຳນວຍການຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຕາງໜ້າຈາກທັງສອງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຄີພິຍານ.

ໃນບົດບັນທຶກ 2 ຝ່າຍເຫັນດີຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການນຳກັນ ໂດຍມີເນື້ອໃນທີ່ກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຄື:ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃຫ້ຕິດຕາມ ຊີ້ນຳ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກໍລະນີຈຳ ເປັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງການກວດສຸຂະພາບແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດໃຫ້ສອດ ຄ່ອງຕາມລະບຽບການກັບວຽກງານສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ບັນຊີພະຍາດອາຊີບຢູ່ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄຳ ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ລະບຽບການ ແລະ ວິຊາການດ້ານວຽກງານສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາ ຊີບຢູ່ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກົດໝາຍ ລະບຽບການຂອງລັດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດສຸຂະພາບແຮງງານ ນຳໃຊ້ ສະເໜີປັບປຸງ ແລະ ບຳລຸງສະຖານຂໍ້ມູນສຸຂະພາບແຮງງານທີ່ຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສະໜອງໃຫ້ ເກັບຮັກສາ ນຳໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບແຮງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ສ່ວນຫ້ອງການບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ລະ ບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ປະ ກອບບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ້ຽວຊານດ້ານແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການວິເຄາະພະຍາດອາ ຊີບ ແລະ ສາເຫດຂອງການກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີຖານຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບແຮງ ງານທີ່ລະອຽດ ສາມາດເກັບມ້ຽນໄວ້ໄດ້ຍາວນານ ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ມີຢູ່ຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ດ້ານງົບປະມານໃຫ້ແກ່ການເຝິກອົບຮົມພະນັກງານ ການ ສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມນຳໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງພິມເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນຕາມຄວາມເໝາະສົມຕາມການສະເໜີຂອງກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ສຳລັບ ບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ ແມ່ນມີອາຍຸນຳໃຊ້ 3 ປີ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
(ຂ່າວສານຮສສ)