ມາແລ້ວ! ຂັ້ນຕອນລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບ ແລະ ເບິຊິມເນັດ

ມາແລ້ວ! ຂັ້ນຕອນລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບ ແລະ ເບິຊິມເນັດ

June 24, 2020 0 By admin

ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສານ  ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1056 /ຫກຊ,ອດທ ລົງວັນທີ17 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງທ່ານ ຫົວຫນ້າ ຫ້ອງການ ບັນດາກະຊວງອົງການທຽບເທົ່າ, ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ – ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ບັນດາຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊົມເນັດ.ເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃນທົ່ວປະເທດ .

ການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ປະເພດລາຍເດືອນ, ຕື່ມເງີນ ແລະ ຊິມເນັດ ທີ່ທ່ານກໍາລັງນໍາໃຊ້ ຫຼື ຈະເປີດນໍາໃຊ້ໃຫມ່, ທ່ານສາມາດຂຶ້ນ ທະບຽນໄດ້ ໂດຍຜ່ານ 2 ວິທີ ຄື: ວິທີທີ່1: ສໍາລັບເລກຫມາຍເກົ່າທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ເລກຫມາຍທີ່ຈະ ເປີດນໍາໃຊ້ໃຫມ່ ແມ່ນທ່ານ ສາມາດໄປຂື້ນທະບຽນໄດ້ທີ່ຢູ່ຕາມສູນບໍລິການ, ສໍານັກງານໃຫຍ່, ຫ້ອງການສາຂາຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ,ພຽງແຕ່ທ່ານນໍາເອົາເລກຫມາຍ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນໃດຫນຶ່ງ ເຊັ່ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ຫນັງສືຜ່ານແດນ (ພາສປອດ), ຫຼື ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຫມົດອາຍຸນໍາ ມາຂື້ນທະບຽນ.


ວິທີທີ່ 2: ວິທີນີ້ໃຊ້ສໍາລັບເລກຫມາຍເກົ່າທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດດໍາເນີນການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານທາງ ອອນລາຍ ດັ່ງຄູ່ມືລຸ່ມນີ້:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.