ແຈ້ງການເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ  ຫາກບໍ່ຂຶ້ນະບຽນເລກຈະຖືກລົບອອກຈາກລະບົບຢ່າງຖາວອນ

ແຈ້ງການເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຫາກບໍ່ຂຶ້ນະບຽນເລກຈະຖືກລົບອອກຈາກລະບົບຢ່າງຖາວອນ

June 23, 2020 0 By admin

ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສານ  ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1056 /ຫກຊ,ອດທ ລົງວັນທີ17 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງທ່ານ ຫົວຫນ້າ ຫ້ອງການ ບັນດາກະຊວງອົງການທຽບເທົ່າ, ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ – ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ບັນດາຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊົມເນັດ.ເລື່ອງການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃນທົ່ວປະເທດ .

ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ, ສະບັບເລກທີ 366/ຫລບ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2011; ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ສະບັບເລກທີ 03/ປທສ,ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020.


ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ(ປທສ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ທ່ານຊາບວ່າ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະສັບໃນໄລຍະໃຫມ່ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊົມເນ້ດ ຄືນໃຫມ່ ດັ່ງລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັນທີ 01/07/2020 ເຖິງ 31/12/2020, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1: 01/07/2020-30/11/2020, ໃຫ້ລົງທະບຽນແລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ທັງຫມົດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລກຫມາຍໃຫມ່ທີ່ບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ; ໄລຍະທີ 2: 01/12/2020-31/12/2020,ນໍ້າເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດແມ່ນ ຍັງສາມາດຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້ (ຍົກເວັ້ນເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ຫຼິ້ນເນັດໄດ້ ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ. ໄລຍະທີ 3: ຫຼັງຈາກ 31/12/2020, ນໍ້າເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊົມເນັດ ຈະຖືກລົບອອກຈາກລະບົບຢ່າງຖາວອນ, ແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ສາມາດເປີດຄືນໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍ ໂທສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄືນໃຫມ່ ຖ້າຫາກເບີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະຊິມເນັດສໍາເລັດ

2. ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສົມທົບກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ

3. ຂໍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງແລະ ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອິນເຕີເນັດ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃນການປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊົມເນັດ ໃຫ້ມາຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງ ກະຊວງ ປທສ ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ (ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້). ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ