ລົງນາມ ການຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ຂອງ ສປປ ລາວ

ລົງນາມ ການຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງ ກວຕ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ຂອງ ສປປ ລາວ

September 8, 2020 0 By admin

ໜັງສືພິມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ, ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ມີພິທີລົງນາມຮ່ວມມື ນໍາໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ (Data Center) ຂອງ ກວຕ, ລະຫວ່າງ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ກັບ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.


ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທັງ ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (IT Infrastucture), ລະບົບ Private Cloud ແລະ Digital Platform ຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝຕາມນະໂຍບາຍຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງພັກ-ລັດ ເຮົາວາງອອກ.


ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ສິລິລັກ ໄຊຍະບຸນຊູ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຂຶ້ນມີຄຳເຫັນຕໍ່ພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ວ່າ: ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ ແມ່ນສູນວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ກວຕ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະ ນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕ໋ອນ (Digital Infrastructure), ບໍລິການຮັບຝາກຂໍ້ມູນ, ລະບົບຊອບແວ, ແອັບພລີເຄເຊັນ, ເວັບໄຊທ໌, ລະບົບອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນທາງສູນແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນ (Data Center) ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພສູງ ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ.


ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ວິນຄຳ ລຸນທອນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນມີຄຳເຫັນຕໍ່ພິທີດັ່ງກ່າວ ວ່າ: ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊືອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສລ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ໂດຍການລົງທຶນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 100% ຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນສູນກາງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເພື່ອນຳມາສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ຕາມຕະຖານສາກົນ ທີ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ກ້າວໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນອະນາຄົດ, ປະກອບສ່ວນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງພາກລັດ ແນໃສ່ເພື່ອຮັກສາຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາທະນາ ຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

ສະມາຊິກທີ່ເປັນທະນາານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ກ່ອນອະນຸມັດເງິນກູ້, ທົບຖວນ, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ແຈ້ງເຕືອນເງິນກູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ກຳນົດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຕົນ ສົ່ງເສີມເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມສັງຄົມໃຫ້ມີວິໄນທາງດ້ານການເງິນ. ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີສະມາຊິກທັງໝົດຈຳນວນ 142 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ມີທະນາຄານທຸລະກິດ 43 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 99 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ (Online) ເພື່ອເກັບ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອທຸກປະເພດຂອງສະມາຊິກ ທີ່ເປັນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ຊຶ່ງຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ.


ຮ່ວມລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ນາງ ວິນຄຳ ລຸນທອນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ປະສິດທິເດດ ຫຼວງວິໄລ ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ກວຕ. ຊຶ່ງໃຫ້ກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ກວຕ, ມີທ່ານ ໄຂ່ແກ້ວ ຫຼວງສີວິໄລ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ທ່ານ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.


ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ