ມາແລ້ວຮ່າງໜັງສືຢັ້ງຢືນ ປະກອບເອກະສານ ຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະວ່າງງານ

ມາແລ້ວຮ່າງໜັງສືຢັ້ງຢືນ ປະກອບເອກະສານ ຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະວ່າງງານ

June 19, 2020 0 By admin

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ອອກຮ່າງໜັງສືຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ ສໍາລັບຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ, ຖືກໃຫ້ພັກວຽກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020.

ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ຂໍອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະມີ:
-ໜັງສືສະເໜີຂອງຫົວໜ່ວຍງານ ເຖິງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
-ໃຫ້ຕົວແທນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ເຂົ້າມາພົວພັນຢູ່ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ
-ມີໃບຢັ້ງຢືນທາງການຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຢຸດດໍາເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ

-ແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ພະນັກງານ ພ້ອມທັງເລກລະຫັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຈໍານວນເງິນເດືອນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບ
-ແຈ້ງເລກບັນຊີທະນາຄານຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ພ້ອມລະບຸຊື່ທະນາຄານ
-ກໍລະນີເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເດືອນ ໃຫ້ບັນລຸຈໍານວນມື້ພັກຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ພ້ອມດ້ວຍຫຼັກຖານ

ຫຼັງຈາກຍື່ນເອກະສານແລ້ວ ປະກັນສັງຄົມຈະກວດສອບ ແລ້ວຈະແຈ້ງຢືນຢັນຈໍານວນທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂ ໄດ້ຮັບອຸດໜູນວ່າງງານເຖິງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິສາຫະກິດ. (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຕາມຮູບ)

ທີ່ມາ: ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ