ຄະນະສຶກສາສາດ ເປີດຮັບນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ

ຄະນະສຶກສາສາດ ເປີດຮັບນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ

June 18, 2020 0 By admin

ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາຄື ບໍລິຫານການສຶກສາ; ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ; ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາຕ່າງ ( ຖ້າບໍ່ຈົບການສຶກສາແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນເພີ່ມ 4 ໜ່ວຍກິດ), ຕ້ອງມີຄະແນນສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶ້ນໄປ

ເລີ່ມຮັບຄໍາແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ 24 ກໍລະກົດ 2020 ປິດຮັບສະໝັກ, ສ່ວນມື້ສອບເສັງ 1 ສິງຫາ 2020 ແລະ ປະກາດຜົນສອບເສັງ 10 ສິງຫາ 2020 (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຕາມແຈ້ງການ)